گل های آپارتمانی به گل هایی گفته میشود که در خانه های آپارتمانی و خانه های حیاط دار قابلیت نگه داری خوبی دارند و بسیار مقاوم هستند گل های آپارتمانی با شرایط موجود در اکثر شهر ها سازگار اند و به خوبی رشد میکنند امروزه با توجه به آپارتمان نشینی اکثر مردم تقاضا برای گل های آپارتمانی بسیار بالا است و گل های آپارتمانی فروش خوبی دارند گل های آپارتمانی تولید شده در شهر محلات به دلیل ویژگی اقلیمی بسیار مناسب این شهر برای نگهداری در همه ی شهر های کشور و حتی خارج از کشور بسیار مناسب است